+48 535 015 835 PL

STATUT
Fundacji Międzynarodowe Centrum Innowacji 

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji  zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez:
Ilonę Musiał,
Sebastiana Swałdka,
Monikę Wołczyńską
zwanych dalej Fundatorami.

§ 2

Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona tylko i wyłącznie jako działalność pomocnicza, w rozmiarach służących realizacji jej celów. Cały dochód uzyskany z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową.

§ 4

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 5

Siedzibą fundacji jest miasto Kraków.

§ 6

Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.

§ 7

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę, siedzibę i adres.

§ 8

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 9

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz zakładać i nabywać inne podmioty.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy „Fundacja MCI” oraz „MCI”.

§ 10

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły honorowe,  medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 11

Głównymi celami Fundacji są:
1. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.
2. Wspieranie rozwoju innowacyjności.
3. Wpieranie rozwoju internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.
4. Łącznie świata nauki i biznesu.
5. Łączenie świata kultury, sztuki i biznesu.

§ 12

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1. Działania promocyjne i informacyjne.
2. Organizację konferencji, eventów i wydarzeń nakierowanych na realizację celów fundacji.
3. Organizację szkoleń, seminariów, warsztatów oraz innych form edukacyjnych nakierowanych na realizację celów fundacji.
4. Organizowanie rankingów i konkursów zbieżnych z celami statutowymi fundacji.
5. Działalność wydawniczą.
6. Opiniowanie dokumentów i opracowań z zakresu zbieżnego z celami fundacji.
7. Wspieranie organizacji projektów zbieżnych z celami fundacji.
8. Organizowanie pomocy finansowej i finansowanie działań nakierowanych na realizację celów fundacji (np. Inkubatorów, funduszy).
9. Działania nakierowane na zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji celów fundacji (m.in.: organizacja biura fundacji, zapewnienie źródeł finansowania fundacji, zapewnienie zasobów kadrowych).
10. Działania nakierowane na wspieranie tworzenia powiązań gospodarczych.
11. Świadczenie usług doradczych (w tym usług proinnowacyjnych).
12. Wspieranie postaw zbieżnych z celami fundacji.

§ 13

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 14

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzone przez Fundację formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z nich, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
4. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Przedmiot Działalności Fundacji

§ 15

Przedmiotem działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD) jest m.in.:

70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.30.Z – Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Majątek i dochody Fundacji

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 (trzy tysiące złotych) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Z majątku tego przeznacza się kwotę 1000 (jeden tysiąc złotych) złotych na cele działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 17

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku fundacji.
5. Wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych.
6. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych.
7. Zysków z działalności gospodarczej.

§ 18

1. Przychody z darowizn, spadków i zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 19

Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 20

Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym z Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
2. W przypadku śmierci fundatora lub fundatorów zarząd powołują pełnoprawni spadkobiercy fundatorów.
3. Spadkobiercy mogą powołać pełnomocnika do wykonywania praw fundatora.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Przy powoływaniu członków Zarządu Fundatorzy decydują o przyznaniu funkcji Prezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
6. Członkowie Zarządu powoływani są spośród osób, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd jest właściwy we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatorów.
3. Do zadań Zarządu należy:
a) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,
b) dokonywanie czynności prawnych z członkami Zarządu Fundacji w imieniu i na rzecz Fundacji, w szczególności podpisywanie umów,
c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
d) uchwalanie regulaminów,
e) sprawowanie Zarządu majątkiem Fundacji,
f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
g) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i) wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
j) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz  likwidacji Fundacji,
k) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
l) Nadzór nad działalnością Fundacji.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji. Na głosowaniu nie obowiązuje quorum.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.
6. Z każdego posiedzenia Zarządu Fundacji spisuje się protokół, który zatwierdza prowadzący posiedzenie Zarządu Fundacji.
7. O posiedzeniu Zarządu (miejscu i terminie) muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób na co najmniej 7 dni przed terminem obrad
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§ 23

Powołuje się pierwszy Zarząd w składzie:

Ilona Musiał – Prezes Zarządu
Sebastian Swałdek – Wiceprezes Zarządu
Monika Wołczyńska – Wiceprezes Zarządu

§ 24

Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie jeśli jego praca na rzecz Fundacji wyniesie więcej niż 80 godzin w miesiącu. O wysokości wynagrodzenia decyduje Zarząd Fundacji.

§ 25

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
1. Złożenia rezygnacji przez członka Zarządu na piśmie – do pozostałych członków Zarządu.
2. Śmierci członka Zarządu.
3. Upływu kadencji.
4. Odwołania.
5. Uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego członka Zarządu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Utraty zdolności do czynności prawnych.

Sposób Reprezentacji

§ 26

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest: Prezes Zarządu lub Wiceprezesi Zarządu – jednoosobowo.

Zmiana Statutu

§ 27

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§ 28

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 29

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd

Likwidacja Fundacji

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§ 31

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 32

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach bądź Zarząd Fundacji podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony, przy czym cele te muszą pozostawać w zgodzie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami).

§ 33

1. Statut został uchwalony  przez Fundatorów w dniu 19 września 2016 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.