+48 535 015 835 EN

Kluczowe obszary naszych kompetencji

Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji poprzez świadczenie usług o najwyższym standardzie oraz kompleksowym doradztwie biznesowym wspiera przedsiębiorców tworząc środowiska stymulujące ich rozwój, a także przy wykorzystaniu odpowiednich systemów i instrumentów wprowadza biznes na rynki międzynarodowe.

Kompetencje:

 • Dotacje i granty
 • Zarządzanie projektami
 • Międzynarodowa księgowość i podatki
 • Prawo międzynarodowe
 • Handel międzynarodowy
 • Pozyskiwanie inwestorów (M&A)
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podnoszenie produktywności i optymalizacja kosztów
 • Crowdfunding
 • Analiza rynku – broker informacji
 • Nieruchomości
 • Marketing i reklama

Dotacje i granty

Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji została stworzona z myślą o wsparciu przedsiębiorstw polskich w rozwoju oraz wprowadzeniu ich na rynki międzynarodowe. Naszym celem jest między innymi pomoc w efektywnym pozyskiwaniu finansowania inwestycji, wsparcie projektów badawczo-rozwojowych oraz skuteczne tworzenie partnerstw biznesowych.

Zespół doradztwa w zakresie dotacji i grantów koncentruje się przede wszystkim na potrzebach klientów. W oparciu o nie znajdujemy szereg optymalnych i bezpiecznych rozwiązań, kierując się przy tym czytelnością zasad i rzetelnością informacji.

Dążymy do kompleksowego wsparcia w rozwoju zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.  Do naszych zadań należy współtworzenie projektów w zakresie innowacyjnych technologii i rozwiązań produktowych oraz przedstawienie najdogodniejszych możliwości uzyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.  Wspieramy klientów na każdym etapie pozyskiwania funduszy, w tym w prowadzeniu wszelkich późniejszych procedur wynikających z rozliczania końcowego i kontroli.

Nasza fundacja pomaga w tworzeniu projektów od fazy powstawania pomysłów, aż po komercjalizację ich wyników na rynku krajowym i międzynarodowym. Przywiązujemy dużą wagę do współpracy sektora biznesu i nauki umożliwiając przedsiębiorstwom kontakt z jednostkami naukowymi i instytutami badawczymi. Koordynujemy w tym zakresie procesy tworzenia partnerstw, klastrów i podmiotów wspólnych.

Realizujemy pozyskanie dofinansowania między innymi z:
1. Programów krajowych 2014-2020
2. Programów regionalnych (16 RPO dla każdego województwa)
3. Programu Horyzont 2020
4. Funduszy zagranicznych

 

Pozyskujemy dotacje na:
– badania i rozwój,
– tworzenie infrastruktury badawczej,
– działania w zakresie rewitalizacji terenów miejskich.

 

Pomagamy w uzyskaniu kredytów, preferencyjnych pożyczek, w tym w NFOŚiGW, kredytów zabezpieczanych w ramach pomocy de minimis, w miksach finansowych, leasingach oraz zwrotnych formach finansowania.

Oferujemy pomoc w pozyskaniu inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i prywatnych. Także w ramach instytucjonalnego crowdfundingu.

 

1. Zakres działań Fundacji nie przewiduje pozyskania dotacji ARiMR (tereny wiejskie, inwestycje w obiekty rolne, maszyny rolnicze, tworzenie miejsc pracy na terenach wiejskich).

2. Dotacje na wyposażenie gabinetów, punktów usługowych, zakupy sprzętu, maszyn itd. – możliwe są tylko w ramach:
a) tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych,
b) otworzenia własnej działalności gospodarczej.
Wszystko w Powiatowym Urzędzie Pracy – w powiecie właściwym dla siedziby podmiotu.

3. Nie ma możliwości pozyskania dotacji na budowę hal przemysłowych, magazynowych (poza gospodarstwami rolnymi), nieruchomości i innych oraz zakup maszyn i urządzeń. Takie inwestycje w zakresie dotacji możliwe są do sfinansowania tylko w ramach wdrożenia do produkcji rzeczywiście wybitnie innowacyjnych produktów.

UWAGA! Nie stanowi innowacji nabycie urządzeń produkowanych już na świecie lub wdrożenie znanej już technologii.

Zarządzanie projektami

Eksperci pracujący w ramach Fundacji Międzynarodowe Centrum Innowacji prowadzą wsparcie w zakresie zarządzania projektami podnoszącego efektywność działań prowadzonych w firmie. Nasz Zespół posiada certyfikacje z zakresu takich metodyk i standardów, jak Project Management Professional, AgilePM, Capital Asset Pricing Model, PRINCE2, Lean Six Sigma Green Belt i innych.

1)     Doradztwo w obszarze najlepszych praktyk zarządzania projektami;
2)     Szkolenia i warsztaty w zakresie efektywnego prowadzenia projektów;
3)     Wsparcie w określaniu standardów i skutecznych metod realizacji projektów;
4)     Pomoc w doborze najbardziej efektywnych narzędzi i programów;
5)     Wsparcie administracyjne, tworzenie harmonogramów i raportów;
6)     Określanie, analiza i ocena ryzyka mogącego wystąpić w projekcie.

Międzynarodowa księgowość i podatki

Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji prowadzi doradztwo i obsługę finansowo-księgową podmiotów funkcjonujących w różnych jurysdykcjach podatkowych. Oferujemy pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej na całym świecie. Nasz Zespół to wysoko wykwalifikowani specjaliści z wieloletnim stażem pracy w księgowości.

Świadczymy usługi w takich obszarach, jak:
1) Doradztwo finansowe i podatkowe;
2) Szkolenia i warsztaty w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej;
3) Audyt i przeglądy podatkowe;
4) Wyceny przedsiębiorstw i innych aktywów.

W tych dziedzinach pomogą Ci nasi doradcy, audytorzy i rzeczoznawcy, którzy wesprą Cię w planowaniu i wdrażaniu odpowiednich rozwiązań i opracują dla Ciebie niezbędne dokumenty i raporty. Nasze usługi kierowane są do szerokiej gamy odbiorców, zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm limited i korporacji z różnych branż.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami, a zaoferujemy Ci kompleksowy pakiet usług.

Prawo międzynarodowe

Naszym celem jest wsparcie polskich i zagranicznych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą wykraczającą poza granice kraju pochodzenia. Oferujemy pomoc w takich obszarach, jak:

1) Prowadzenie postępowań sądowych o charakterze międzynarodowym;
2) Prowadzenie negocjacji handlowych;
3) Doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców;
4) Doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji o zasięgu międzynarodowym;
5) Spółka komandytowa z komplementariuszem zagranicznym.

Oprócz wsparcia o charakterze międzynarodowym, nasi radcy prawni specjalizujący się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz administracyjnym, pomogą Ci także w obszarach prawa w zakresie sposobów rozrządzenia majątkiem oraz wdrożeniem dostosowanego planu sukcesji.

Handel międzynarodowy

Import i eksport

Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji, w zakresie handlu międzynarodowego oferuje usługi w następujących obszarach:

1) Doradztwo związane z wchodzeniem na rynki zagraniczne;
2) Szkolenia związane ze specyfiką konkretnych rynków, z międzynarodowym obrotem gospodarczym, logistyką oraz ubezpieczeniami i finansami w handlu zagranicznym;
3) Kontaktowanie z partnerami zagranicznymi;
4) Organizacja logistyki dostaw;
5) Aktywne pozyskiwanie odbiorców i partnerów w imporcie i w eksporcie;
6) Poszukiwanie możliwości dostaw i zbytu konkretnych towarów i usług.

Ubezpieczenia międzynarodowe

1) Doradztwo w opracowywaniu polis ubezpieczeniowych;
2) Koordynowanie sporów sądowych w różnych jurysdykcjach;
3) Prowadzenie postępowań spornych w sprawach ubezpieczenia.

Pozyskiwanie inwestorów (M&A)

Jesteś zainteresowany pozyskaniem kapitału? Masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz rozwinąć współpracę z partnerem zewnętrznym? Skontaktuj się z nami.

1) Profesjonalne doradztwo na każdym etapie pozyskiwania potencjalnego inwestora – od poszukiwania, do procesu negocjacji warunków transakcji.
2) Pomoc w nawiązaniu kontaktu z wiarygodnym inwestorem.
3) Wsparcie w ustalaniu warunków biznesowych i procesów związanych z podpisywaniem umów.
4) Monitorowanie realizacji kontraktów,
5) Kompleksowa obsługa procesów fuzji i przejęć.

Ochrona własności intelektualnej

Przedmiotem ochrony własności intelektualnej są rezultaty twórczej działalności człowieka. Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji skupia się na doradztwie i wsparciu ochrony własności intelektualnej, zarówno własności przemysłowej – dobra intelektualne wykorzystywane w działalności gospodarczej – jak i prawa autorskiego – utwory o artystycznym charakterze.

Prawa własności przemysłowej pozwalają uprawnionemu zakazać innym korzystania z dóbr intelektualnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Ich istnienie powoduje, że korzystanie to wymaga zgody. Poza własnością przemysłową oraz prawami autorskimi przedsiębiorstwa mogą korzystać z ochrony informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą własności intelektualnej:

1. Własność przemysłowa
– rejestracja znaków towarowych w Polsce oraz Unii Europejskiej (w tym badanie znaku),
– wsparcie przy wnioskach o prawo ochronne na patent, wzory użytkowe, wzory przemysłowe,
– komercjalizacja własności intelektualnej,
przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z prawami własności przemysłowej.

2. Prawa autorskie
– doradztwo w zakresie praw autorskich,
– opracowywanie zagadnień związanych z powstaniem utworu i jego autorstwem,
– redagowanie pism ostrzegawczych,
– negocjowanie porozumień,
– negocjowanie oraz sporządzanie umów (np. przeniesienia praw, udzielenia licencji),
– prowadzenie postępowania w sprawach o naruszenie praw autorskich przed polskimi sądami powszechnymi oraz urzędami orzekającymi,
– składanie wniosków o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie roszczeń,
– składanie wniosków o zobowiązanie naruszającego prawa autorskiego do udzielenia informacji i udostępnienia dokumentacji.

Podnoszenie produktywności i optymalizacja kosztów

Zwiększ wydajność procesów w przedsiębiorstwie, wykorzystując do tego dostępne zasoby. Skróć czas realizacji zleceń, obniż koszty wytwarzania produktów i realizowania usług, wyeliminuj reklamacje i braki jakościowe.

Fundacja Międzynarodowe Centrum Innowacji wspiera polskie przedsiębiorstwa we wdrażaniu usprawnień zarządzania procesami i zwiększaniu efektywności operacyjnej poprzez:

1) Doradztwo w zakresie zwiększenia efektywności działań oraz podnoszenia ich skuteczności,
2) Wsparcie w rozwoju i wdrażaniu usprawnień w firmie, które pozwolą zwiększyć jej zyskowność, elastyczność i innowacyjność, a także utrzymać konkurencyjność na rynku,
3) Szkolenia z zakresu wprowadzania usprawnień,
4) Audyt rzeczywistego przebiegu procesów.

Crowdfunding

Crowdfunding udziałowy to nic innego jak inwestycje grupowe. Wielu inwestorów może sfinansować Twoje przedsięwzięcie w zamian za udziały w nim. Dzięki Nam każdy może zostać inwestorem i nabywać udziały w innowacyjnych spółkach. To co było dotychczas zarezerwowane dla niewielu stało się dostępne dla każdego z nas. Inwestuj przy pomocy mechanizmu crowdfundingu udziałowego w innowacyjne spółki.

Crowdfunding społecznościowy: prowadzimy realizacje innowacyjnych projektów na platformach takich jak Kickstarter, Indigo .

Nasze usługi dodatkowe:

SERWISY INTERNETOWE – masz pomysł, wiesz jak go przekuć w dochodowy biznes ale brak Ci podstawowego narzędzia czyli serwisu www? Możemy go stworzyć od podstaw dla Ciebie. Opisz czego Ci potrzeba i pozwól nam stworzyć model.

FILMY PROMOCYJNE – gorąco zachęcamy do promowania projektów w tym serwisie za pomocą filmów promocyjnych. Możemy zaplanować i przygotować produkcję filmu promocyjnego (fabularyzowanego lub animacji) za Ciebie.

BIZNES PLAN – Dobry i przejrzysty biznes plan to podstawa każdego biznesu. Nie masz doświadczenia w tworzeniu takich dokumentów? Chcesz aby Twój biznes plan zachwycił inwestorów? Pozwól nam przygotować go za Ciebie.

PROJEKCJE FINANSOWE – Aby Twój projekt był jasny i czytelny dla inwestorów, oraz aby dać Ci całkowity obraz Twojego planowanego przedsięwzięcia niezbędne jest przygotowanie projekcji finansowych na okres co najmniej kolejnych, po sobie postępujących 3 lat. Możemy to zrobić za Ciebie.

Analiza rynku – broker informacji

Jeżeli planujesz strategię rozwoju działalności lub chcesz wprowadzić biznes na nowe rynki, skontaktuj się z pośrednikiem w świecie wiedzy, który przeprowadzi kompleksową analizę otoczenia rynkowego oraz szczegółowo zbada konkurencję.
Fundacja MCI współpracuje z zespołem doświadczonych brokerów informacji, wspierających decyzje biznesowe przedsiębiorstw, zarówno na etapie planowania, jak i rozwoju ich działalności.
Specjalizujemy się w wyszukiwaniu, analizie i dostarczaniu sprawdzonych informacji, kierując się przy tym zasadami etyki zawodowej. Zajmujemy się identyfikacją trendów, przeprowadzamy badania ilościowe i jakościowe, tworzymy bazy danych oraz sporządzamy raporty i opracowania.

1) Świadczenie usług informacyjnych – pozyskiwanie, selekcja, systematyzowanie, weryfikacja i udostępnianie informacji Klientowi.
2) Identyfikacja i monitorowanie trendów, śledzenie mediów, aktualizacja źródeł i zasobów informacyjnych.
3) Sporządzanie baz danych, raportów, analiz i innych opracowań infobrokerskich.
4) Przeprowadzanie szkoleń i udzielanie porad związanych z poszukiwaniem i organizowaniem informacji.

Nieruchomości

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Śledzimy najnowsze trendy na rynku, obsługujemy nieruchomości mieszkaniowe, handlowo-usługowe i przemysłowe. Nasz zespół stara się, by oferta przedstawiona Klientom była dostosowana do ich indywidualnych potrzeb w sposób najbardziej korzystny dla prezentowanych możliwości finansowych. Wspieramy poprzez:

1) Usługi doradcze w zakresie inwestycji w nieruchomości
2) Analizy rynku, szacowania wartości nieruchomości
3) Doradztwo prawne i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
4) Przygotowanie transakcji kupna-sprzedaży, w tym dokumentacji, zezwoleń, pozwoleń etc.

Marketing i reklama

Rozwijamy niestandardowe rozwiązania marketingowe oparte o Twoje strategiczne potrzeby. Nasz zespół specjalizuje się w projektowaniu
inteligentnych, opłacalnych kampanii marketingowych, które zapewniają najlepszy możliwy zwrot inwestycji. W szybkim świecie marketingu ważne jest
podążanie za najnowszymi strategiami, metodami i technologiami, które pozwolą Twojemu biznesowi na wyprzedzenie konkurencji. Wykorzystaj najlepiej swój budżet marketingowy, nasz zespół pracuje wydajnie i strategicznie lokuje zasoby, aby zapewnić maksymalne korzyści z Twoich wydatków na marketing.

Tworzenie planu strategicznego:

Tworzenie marki
Identyfikacja marki to połączenie słownych, wizualnych i emocjonalnych atrybutów definiujących firmę i odróżniających ją od konkurencji. To jak tworzenie marki wpływa na reakcję ludzi jest kluczowym elementem postrzegania marki. Specjalizujemy się w tworzeniu wszechstronnych
elementów marki dla Twoich produktów, usług oraz odbiorców docelowych.

Zintegrowane kampanie marketingowe
Dzięki zintegrowanej kampanii marketingowej, możesz osiągnąć swoje cele biznesowe poprzez dobrze skoordynowane wykorzystanie różnych kanałów w sposób dopełniający i wspierający identyfikację Twojej marki. Specjalizujemy się w dostarczaniu spójnych informacji poprzez wiele punktów kontaktu, kanałów i mediów.

Strategia uruchomienia sprzedaży
Umożliwiamy Twojemu zespołowi sprzedażowemu zwiększenie sprzedaży dzięki odpowiednim technologiom i wiedzy. Pomożemy w dostarczeniu Twoim przedstawicielom handlowym doskonałych treści sprzedażowych oraz technologii, tworząc w tym czasie spójny marketing, co pozwoli na udoskonalenie wydajności sprzedaży.

Strategia komunikacji
Dobrze zdefiniowana strategia komunikacji sprawia, że Twoja wiadomość dociera do odpowiednich odbiorców. Nasz zespół do spraw komunikacji zapewnia strategię, która prowadzi do wydajnego, kreatywnego planowania. Od kampanii krajowych do ukierunkowanych lokalnych działań promocyjnych, nasza komunikacja stale napędza rezultaty.

Badania rynku
Nasz zespół analityków rynku umożliwi sukces Twojemu biznesowi dzięki danym oraz ich analizie. Możemy pomóc Ci w określaniu konkurentów, trendów branżowych, odbiorców docelowych oraz lokalizacji geograficznej Twojego docelowego rynku. Nasz zespół upewni się, że informacje, które otrzymasz są przydatne i prowadzą do istotnych spostrzeżeń.

Kreacja:

Tworzenie treści
Content marketing pozwala na przekazywanie informacji Twoim klientom bez bezpośredniej sprzedaży. Dzięki przekazywaniu przydatnych informacji kupującym, ostatecznie zyskasz ich lojalność. Specjalizujemy się w tworzeniu i dystrybucji wartościowej i logicznej treści mającej na celu zainteresowanie Twoich odbiorców docelowych.

Projekt graficzny
Nasz zespół projektantów graficznych, przywróci Twój biznes do życia dzięki kreatywnym projektom, dopasowanym do komunikacji. Korzystamy z naszej kreatywności, wiedzy i doświadczenia, aby opracować profesjonalne wizerunki, projekty i ilustracje, które efektywnie przekazują wiadomość ze strony Twojej firmy oraz spójnych z nią materiałów marketingowych. Nasze oryginalne projekty zostaną stworzone specjalnie z myślą o Twoim biznesie w stylu, który pasuje do Twoich usług lub produktów.

Tworzenie stron internetowych dla usług oraz e-commerce.
Nasz zespół ekspertów z branży tworzenia stron internetowych nakierowuje, zapewnia wsparcie sprzedaży, polepsza widoczność Twojej marki oraz sprawia, że Twoja firma staje się liderem w branży. Nasz przyjazny dla użytkownika system zarządzania stronami internetowymi umożliwia kontrolowanie treści i rozwoju Twojej strony internetowej. W naszej ofercie znajdziesz również sklepy internetowe oparte o rozwiązania open source oraz dedykowane platformy dla wymagających sprzedawców.

Video explainer – animacja która uczy, bawi, wyjaśnia i sprzedaje
Kompletne usługi z zakresu produkcji animowanego wideo dla firm, wliczając w to rozwój pomysłu, produkcję materiału oraz działania poprodukcyjne. Nasz zespół może zaplanować, wyprodukować i edytować gotowy produkt, który jest dopasowany do Twoich celów biznesowych. Oferujemy wysokiej jakości efekty przyciągające uwagę, które są zaprojektowane tak, aby efektywnie promować Twój biznes i zaangażować Twoich odbiorców docelowych oraz ułatwić im zrozumienie na czym polega Twój biznes.

Wdrażanie:

Zaawansowany marketing wyszukiwania
Systematycznie usprawniamy przepływ, zmniejszamy koszty marketingu oraz udoskonalamy Twoje aktualne strony i kampanie marketingowe online. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technik i możliwości partnerstwa strategicznego, możemy pozycjonować Twoje strony, tak aby klienci widzieli Twoje firmy jako posiadające najlepszą wartość, usługi oraz obsługę klienta. Nasze zdolności optymalizacji wyszukiwania pozwolą Twojej firmie na wyprzedzenie konkurencji w przypadku wielu słów kluczowych o wysokiej konwersji na obsługiwanym przez Ciebie rynku.

Marketing w mediach społecznościowych
Opracujemy pomysły dotyczące treści, które będą chętnie udostępniane i komentowane przez Twoich klientów. Rozprowadzimy treści w sieciach mediów społecznościowych, prezentując Twoją markę w sposób zachęcający do interakcji. Regularne aktualizacje mają na celu informowanie lub zabawianie klientów. Zacznij angażować swoich klientów oraz zdobywaj nowych dzięki atrakcyjnym treściom oraz bezpośredniej komunikacji w mediach społecznościowych.

Planowanie i kupowanie – media tradycyjne
Będziemy współpracować z Tobą w celu określenia najlepszych mediów oraz stworzenia kampanii dostarczających najwyższy możliwy zwrot inwestycji. Nasz zespół może pomóc Ci z reklamami telewizyjnymi, zewnętrznymi, radiowymi oraz prasowymi, które są dopasowane do Twojej firmy i wybranych mediów.

Marketing – korespondencja bezpośrednia
Korespondencja bezpośrednia jest idealną okazją przekazania Twojej marki w ręce klientów, którzy chcą dowiadywać się o Twoich najnowszych produktach, usługach i promocjach, jakie oferujesz. Twoja poczta będzie dostarczana tylko do odbiorców pasujących do segmentu klientów docelowych. Dobrze zaprojektowana kampania korespondencji bezpośredniej
posiada najlepszą szansę uzyskania natychmiastowej uwagi i posiada szybki czas reakcji.

Druk, realizacja i koordynacja sprzedawców
Bezpośrednia realizacja projektu oraz druku może uprościć Twój marketing, zaoszczędzić pieniądze oraz zwiększyć prędkość rynkową – przy zmniejszeniu szansy na popełnienie błędu. Dzięki konsolidacji Twoich usług drukarskich, nasz zespół zyskuje pełną kontrolę nad Twoimi rezultatami.

Analiza. Zapewnienie optymalnej wydajności:

Analiza działania strony internetowej
Śledzimy dane nawigacyjne dotyczące zachowania oraz ruch strony, tworząc zalecenia na bazie dokładnej analizy Twojej strony internetowej. Naszym celem jest kierowanie potencjalnych klientów jak najszybciej do sektora zakupów. Twoja strona internetowa będzie działać na zasadzie przepływu, z konwersją jako głównym celem, a nie mylącym zbiorem słabo zarządzanych stron.

Generowanie ruchu i śledzenie
Oferujemy dogłębną, zewnętrzną analizę platformy ruchu oraz obliczenia ROI mające na celu zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. Dogłębnie rozumiemy zewnętrzne elementy zwiększające przepływ – te, które należy rozwijać oraz te, których należy unikać. W związku z tym możemy zapewnić Twojemu biznesowi dogłębny wgląd w najbardziej wpływowe media i reklamy zewnętrzne.

Optymalizacja konwersji
Zwiększ liczbę wejść online, sprzedaż oraz zysk dzięki naszym usługom optymalizacji konwersji. Nasz zaawansowany program optymalizacji konwersji dostarcza szybkie rezultaty dla Twojego biznesu. Posiadamy dogłębną znajomość narzędzi optymalizacyjnych, więc nasze projekty są przeprowadzane wydajnie i gładko.